Kaikki muuttuu muotoiluksi-Suojaudu asianmukaisesti(Osa 2)

Muotoilua valutetaan kaikenlaisenkehitystyönpäälle。 在kyseessäsitten yrityskulttuurienkehittäminentai uusien innovatioiden tavoittelu上,yahuseamminammattinimikkeissävilahtelee“设计师” ja projekteissatehdäänpalvelumuotoilua。 乔帕·麦肯锡(Jopa McKinsey),喜欢的人,喜欢的人,例如Vannoo muotoilunhyötyjennimeen。

Tämänkirjoitussarjan tarkoituksena on pohtia muotoilunleviämisentrendiäkriittisistänäkökulmista,jotkajääväthelposti laajan innostuksen jalkoihin。 Pohdinnat perustuvat omiin kokemuksiini erilaisista kehityshankkeista,työskentelystäpalvelumuotoilun parissasekäkohtaamisista lukuistenälykkäidenopiskelijoiden,kollegojen ja asiakkaiden堪萨斯州。 Tavoitteena ei oleäväittää,etäkaikkijärkeväkehitystyötuhoutuuväistämättämuotoiluinnostuksen takia,vaan nostaa esille vaaroja,joihin voisi ollajärkevääkiinnittääenemmät。

Ensimmäisessäosassakäsittelinosallistamisen vimmaa ja erityisestityöpajojasenilmentymänä。 Seuraavaksikäsittelentoistatyypillistätapaa aloittaa muotoiluprojekti,syväsukellustakäyttäjänmaailmaan。

Palovlumuotoilussa ja muotoiluajattelussa kuvataan用于luovaa散发性erilaisilla visualisoinneilla,在yksi suosituimmista上使用joista tuplatimantti。 Yksinkertaistettuna entimnti timantti kuvastaa tutkimusta ja toinen timantti ideointia ja tuottamista。 Kun timantti laajenee在muotoilijantyöpöydälläkasvavamääräajatuksia,havaintoja tai ideoita上。 Kun timantti kapeneeniistävalitaan parhaita,tarkennetanan jatiivistetäännäkemystä。

您可以在tarkentaaymmärrystäratkottavasta ongelmasta上找到自己喜欢的titikimusvaiheen tavoitteena。 Sen tuloksenaalkuperäinenymmärrysongelmasta, brief ,voi muuttua paljonkin。 sisiselvittää上的Tutkimuksen tavoitteena, Kyse上的misgel ongelmassa todella。 Tämä在iso tavoite上。 Tutkimuksesta puhutaan用在syväsukelluksenakäyttäjänmaailmaan,jakäytännössäse ohjaakäsittelemääntutkimusongelmia suoraviivaisella tavalla中。

Jos otamme tutkimusongelmistavieläaskeleentaaksepäin,voimme karkeasti sanoa organisaatioiden ratkovan kolmenlaisia ongelmia:

 1. 基准-ongelmat。 Selkeästimääritettäviäongelmia,nähtyennenkin的joita。 Näidenhahmottamisessa looginen ajattelu ja tuntemus toimialasta ontärkeää。

  “Tiedämme,在asiakkaalletärkeää上有豌豆,在40%kilpailijoita hitaampi上有muttameidäntoimitusketjumme。 Etsimme siis erilaisia tapoja nopeuttaa toimitusketjua。”

 2. Kokeilu-ongelmat。 Emmevälttämättäpysty tarkkaan sanomaan,mistäongelmassa on kyse tai miten sepitäisiratkaista,穆塔pystymmeesittämäänvalistuneita arvauksia。 Näidenhypoteesien pohjalta voimmelähteätestaamaan,pitävätköoletuksemme ongelman luonteesta ja mahdollisista ratkaisuista paikkansa。 Voimme haastatella ongelmaanliittyviäihmisiä,原型原型鼠标本(kaikaisuja jatehdäjohtopäätöksiäoppien perusteella)。

  “Menetämmelapsiperheiden asiakkuuksia kilpailijoille。 Saammeheiltänegatiivista palautetta ja matalat NPS-indeksit。 塞尔维塔(Selvitetään),昂密尔米亚(mitel ongelmia),贾里特(jayritetäänkorjatanämä)。

 3. Tuntemattomat ongelmat。 蒂达姆(Tiedämme),埃特·乔金(Étäjokin),皮耶莱(pellelessä),穆塔·埃姆(yettaymmärrä),薄雾(mistä)

  关于标记,标记,标记,标记和标记的证据,”。

  Nokiallatodennäköisesti蒂芬蒂娜hyvin valokuvien olevantärkeitäpuhelintenkäyttäjille,mued edes 42megapikseliäei kiinnostanut markkinoillayhtäpaljon kuin kalliimpija ja huonommalla kaetalla。 蒂德廷(Tiedettiin),科蒂安·里维蒂·里坦(joitty tain),米塔·伊·伊米拉雷塔,米塔·伊·奥尔卢特·蒂托亚,米塔·塞·金。 Tuntemattomat ongelmat卵性eksistentiaalisia ongelmia,joissa jokin组织murroksessa的toimintaanliittyväkäytäntö,vaikea hahmottaa的jonka kulkua。 Valokuviinliittyvätkäytännötovat liiketoiminnan kannalta valaiseva esimerkki。 Digitaalisen kuvaamisenkehittäneenKodakinbrändi在ajautunut surulliselta vaikuttavaan nurkkaan sekavilla kryptovaluuttamarkkinoilla上。

Todellisuudessa uusien innovaatioidenkehittäminen可以在sarja elilaisia ongelmia上使用,joissa可以在enemmäntaivähemmänpiirteitäeri kategorioista上使用。 破坏人类的创新在创新中的应用。 Jopa maailmaa的Siis muuttaa kokonaisia toimialoja上的Pyrkimyksenä。

Kuntätähaluaatehdäsystemaattisesti,在syytäkehittäämenetelmiäerityyppisten ongelmienkäsittelyyn上。 Muetoilunmenetelmätja ajattelutavat kuitenkin osaltaan ohjaavatmeitäkäsittelemäänkaikenlaisia Organisaatioiden ongelmia helposti kokeilu-ongelmina,jolloin muutnäkökulmatjääväthuomiotta。 希斯曼·图尔汗·诺佩什蒂

Ratkaisukeskeisyys unohtaasekakäyttäjyyden

tyypillinen tapa kuvata muotoiluprojektien tutkimusvaihetta上的“ Teemmesyväsukelluksenkäyttäjänmaailmaan” 。 Käyttäjyysviittaa tarkasteltavan tuotteen tai palvelun jayksittäisenihmisenväliseenvuorovaikutukseen。 Tämänäkökulmatypistäämoninaiset tilanteet ja tavat,joilla olemme suhteessa esineisiin ja palveluihin。 Todellisuudessa olemme kuitenkinsekakäyttäjinäsuhteessa moniin tuotteisiin ja palveluihin — samanaikaisesti。

Käyttäjä-jaasiakaskeskeisyyskäntyyhelpostimyösratkaisukeskeisyydeksi。 Tutkimuksellaetsitäänihmisten kohtaamiatehtäviäsuoritettaviksi(待完成的工作)ja tarpeitatäytettäviksi,joskusmyöskipupisteitälievitettettäviksi。 Ihmisestätuleeikäänkuin palapeli muotoilijan ratkottavaksi。

Ratkaisukeskeisyydenmyötätutkimuskysymykseksi muodostuukäytännössä:“Millainen ratkaisu大汉tilanteeseen泰näilleihmisillepitäisimuotoilla?”哈鲁hypätäideointiin凯niin voimakkaaksi,etteiilmiötäjaksetaihmetelläERInäkökulmistaENAA仙jälkeen,坤ratkaistavia ongelmia alkaalöytyäJA mieleen ponnahteleeensimmäisiäideoita,joiden toimivuutta tekisi mieli科基利亚。

Aineiston purku ei ole analyysia

Palvelumuotoiluprojektien tutkimusvaiheenmenetelmätovatpääosinsamantyyppisiäkuin yhteiskuntatieteiden kvalitatiivisessa tutkimuksessa。 Tutkimuskysymysten asettaminen在kuitenkin hyvin erilaista上。 Aiempaa keskustelua ja tutkimuksia ei tarvitsekäydäläpija asemoida omaatekemistäänsuhteessa niidentäydentämiseentai haastamiseen。 (Taipusus ratkaisukeskeisyyteen)ija鼠(myjastuumyöskerätynaineiston)分析。

Olen monesti kuullut puhuttavan analysoinnin sijaantyöpajojentai haastatteluiden purkamisesta。 Muistiinpanotkäydäänläpi,listataan,密西西比州ovat sanoneet jamitähavaintoja tutkijat ovat tehneet。 Huomio kiinnittyy tehtyihin havaintoihin,muta ei siihen,mestäne kertovat。 Havaintojen pohjaltapyritäänensisijaisestilöytämääntäytettävientarpeiden aukkoja。

Millaista analysoinnin sittenpitäisiolla,joskäsilläoleva haaste vaatiienemmänkuin nopeaatyöpajaideoidenpurkua吗? Akateemisessa tutkimuksessa aineistoa tarkastellaan teorian kautta。 伪造品的使用:伪装者的遗产证明书。 Luonnontieteille tyypillinen asetelma上的Tämä,vahva olettamus上的jossa,empeirisesti todistettu。

Yhteiskuntatieteissäteoria taasnäkyyerilaisianäkökulmiaedustavinateoriape​​rinteinä,kuten esimerkiksi strukturalismina,sosiaalisena konstruktionismina tai historiallisena materialismina。 Näidenperinteidensisällähyödynnetäänesimerkiksi sosiaalisenpääoman,加泰罗尼亚语käsitteitä语为kotteliaan tarkkaamattomuuden ja diskurssin。

Muotoiluprojektien tutkimusvaiheissa ei luonnollisesti voidakäyttääaikaa teoreettisiin keskusteluihin osallistumiseen。 Aiemmin tehtyyn,aiheeseenliittyvääntutkimukseenperehtymälläja erilaisia teoreettisia malleja kokeilemalla voitaisiin kuitenkin saavuttaahedelmällisempiäoivalluksia。 Teorioita jakäsitteitävoi ajatella mentaalisiataittovirheitäkorjaavinalinsseinä,joidenläpitutkimusaineistoa katsotaan。 Erilaisten linssien avulla voida kokeilla useampia kilpailevia tulkintoja,ja siten ottaaetäisyyttäomaan kokemukseen ja asemaan perustuviinnäkemyksiin。

Fokuksessayksilöntunteet ja kokemukset

Teoreettisen keskustelun puutteesta huolimattanäkökulmaihmiseen在muotoilussa kuitenkin huomattavasti yksinkertaisimman talousajattelun rationaalisesti valitsevaa homoeconomicusta laajempi上。 Ihmisten tunteet ja kokemuksetpyritäänottamaan huomioon。 Néistäpuhutaan muotoilussayleensäempatian kautta: seistäänkäyttäjänkengissätaimennäänheidänpäänsäsisään

yksilökeskeinenja psykologisoiva tapa tarkastellaihmistä上的Tämä。 Mielen tarkastelu voi olla tarpeen,muta kunyksilöotetaanlähtökohdaksi,sosiaaliset verkostotjääväthelposti huomaamatta。 Ihminen在aina suhteissa muihin ihmisiin,ympäröivänkulttuurin tarinoihin,arvoihin ja valtasuhteisiin中。 信息来源: jonain,jonka takia信息中心,kuinka ihmiset sanovatyhtäjatekevättoista。 来源: jonain,jonka takiapitäätehdäosallistuvaa havainnointiasiitä。

Esitämmeitsemme toisillemme-ja itsellemme-tietynlaisina tilanteen mukaan。 鲁莱亚(Roleja)上的Meillä,joihin liittyy eliodosia odotuksia jasääntöjä。 Ihminenkäyttäytyyinnovaatiojohtajanayhdellätavalla japerheenäitinätoisella。 Rooleihin liittyymyösristiriitaisia odotuksia japyrkimyksiä,joiden kanssa painimme arjessamme。 Kotona pyrimme olevaanläsnäoleviavanhempia,kehittämäänitseämmeja valmistautumaan seuraavantyöpäivänesitelmään,jossa vakuutamme toimitusjohtajan。

Arki koostuu erilaisistanäyttämöistä,joilla jokaisellaesitämmeeri roolia。 Taustalla kaikki roolit ovat samanaikaisestiläsnäja osaidentiteettiämme。

Mistäyksilönrooleihinliittyvätodotukset,ihanteet jasäännöttulevat? Mitenkäsittelemmeniitä? Jos haluammeymmärtääihmisten maailmaa kapeaakäyttäjäsuhdettalaajemmin ja tunnistaamyöstuntemattomia ongelmia,nämäovat sellaisiakysymyksiä,joiden parissapitäisimalttaaviettää

kekeisenähaasteena ovat hankalastimäärittyvättuntemattomat ongelmat上的油污玫瑰花,joita Organisaatioissa eivälittömästiymmärretäkokonaisuudessaan。 Ymmärryksestäkinolisivieläpitkämatka parhaaseen ratkaisuun,jahedelmälliseenymmärrykseen在tällaisissatilanteissa erityisen vaikeaapäästä上,jos ratkaisuehdotus在valmiinamielessäalusta alkaen上。 鼠疫在mukavampipyrkiäratkaisemaan nopeasti kuin tutustua niihinpitkällisenperinpohjaisesti上。

Perinteisessäliiketoiminnanjohtamisessa arvostetaan用在,hieman yksinkertaistaen,nopeita ratkaisuja muutamien keskeisten kvantitatiivisten muuttujien valossa。 Muotoilussa luvataantähänbroadanäkökulmaaasettamallakäyttäjäkehityksen japätöksenteonkeskiöönja katsomalla asiaa holistisemmin。 Todellisuudessamyösmuotoiluprojektit kaatuvat nopeastieteenpäin。 Eivätvälttämättäsuoraanpäätöksiinasti,muta kohti ideointia。

Toisaalta kaikki ongelmateivätkuitenkaan olehähmäisentuntemattomia,请使用在hyväpäätöksentekovoi olla nopeaa中。 “ Ette tunne asiakkaitanne niin hyvin kuin kuvittelette” ,muotoiluamyyvätasiantuntijat sanovat yrityksille。 Tämäpitäätoisinaan paikkansa,在lähtökohtanaturhan yksinkertaistava上拍下。

Tutkimusvaiheenhyödyllisyydenkannalta on hyvintärkeääpyrkiämäärittelemään,mitäymmärretään,mitäei,jaminkäosalta ei oikein voida olla varmoja。 Vettaustanäihinkysymyksiin eipidälähteähakemaan ratkaisustakäsinsanomalla,埃塞俄比亚: “ Teemme tutkimustalöytääksemmeparhaan tavan suunnitella palvelukonsepti x。”

Vaikka akateemisen ja soveltavan tutkimuksen tavoitteet ovat hyvin erilaiset,olisimyössoveltavassatekemisessämahdollista saavuttaa paljon tutustumallaenemmänsiihen,mitäjotieetään。 Valitettavasti tutkimuskirjallisuuden lukemiseen suhtaudutaan harvoillatyöpaikoillakeskeisenäosanatyöntekoa。 Kirjan lukeminen ei tunnu samalla tavallatyöltäkuinsähköpostilaatikonperkaaminen。 Se voisi kuitenkinviedätekemistähuomattavasti parempaan suuntaan。

Monlut Organisaatioissaymmärrystäon haluttu rakentaa mahdollisimmanselkeästijuuri omanbrändintai tuotteennäkökulmasta。 在kuitenkin niin lyhyt上使用muisti,在etten esimerkiksi vuotta aiemmin irtisanoutuneiden johtajien tilaamien konsulttiraporttien oppejaenäätunneta中使用,在ja samojakysymyksiätarkastellaan uudelleen中使用。

Harkittunäkemyssiitä,密西根州安格尔曼市堪萨尔州分校,ututa muodostamaanhedelmällisiätutkimuskysymyksiä。 Kapeastakäyttäjänäkökulmastakannattaa tarvittaessapyrkiäastumaan mentaalinen askeltaaksepäin。 Koskaan ei kannatakysyävain “Mitäkuluttajat ajattelevat palvelustamme?” vaanmyös “ Miksi he ajattelevatnäin?” ja “ Miten ajatuksetnäkyvätkäytännössä?”。

Kehittämistyötätukevan tutkimuksen eipitäisiolla puhtaastiymmärryksenlisäämistä。 Senpitääensisijaisesti avata mahdollisuuksia paremmallepäätöksenteolle。 Sen eimyöskäänpitäisiolla itseisarvoinen aktiviteetti,jonka suorittaminen perustelee tehdynpäätöksentutkimuksen laadusta riippumatta。 乔瓦(Jos tavoitellaan)oivaltavaa uuttanäkemystävaikeasti hahmottuviin ongelmiin,myöstutkimus on vaikeaa。

Näkemysvaatii tuekseen tulkintaa。 Oivalluksia,insightia,关于vaikealöytääraporteista,jotka ovatlähinnälistojasiitä,mitähaastatellut ihmiset ovat sanoneet tai tehneet。

Havaintojapitäätulkita,mieluiten erilaisistanäkökulmista。 Tulkinnat tunnistaasiitä,埃斯塔·尼斯塔·瓦坦·基斯特拉。 Kiistelyn parhaista tulkinnoistapitäisioikeastaan​​ aina olla keskeinen osa kvalitatiivisen aineiston analysointia。 Ilman tulkintoja tutkimuksen tulokset voivatnäyttääsiisteiltäja suoraviivaisilta,mutta todellisuudessakäsissäon korkeintaan faktoja vaillanäkemystä。

Lähteet:

Vastaavantyyppinen kolmijako bisnesongelmistalöytyy毫米。 seuraavista:
Harnoss&Harnoss(2017)感悟与创新。 底漆。
Madsbjerg和Rasmussen(2014)的时刻:清晰的人文科学:使用人文科学解决最棘手的业务问题。

地点:
Hyysalo(2009年),《Käyttäjätuotekehityksessä》。 铁托,土库木斯,梅内特尔。